×
Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy

Na rynku usług doradczych funkcjonujemy od 1994 roku. Główna działalność Spółki koncentruje się na sektorze publicznym. Realizujemy projekty w kilku wiodących obszarach:

  • W celu optymalizacji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu ziemnego organizujemy Grupy Zakupowe oraz przetargi indywidualne, co umożliwia odbiorcom uzyskanie wymiernych oszczędności. Do chwili obecnej z naszego wsparcia skorzystało ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jednostek posiadających osobowość prawną,

  • Opracowujemy audyty parametrów dystrybucji energii elektrycznej. Od 2010r. wykonaliśmy około 3 tysięcy takich analiz,

  • Wspieramy planowanie środowiskowe i energetyczne poprzez opracowywanie i doradztwo we wdrażaniu dokumentów strategicznych takich jak: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej czy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, gdzie istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  • Wykonujemy audyty energetyczne budynków, które są podstawą do ubiegania się o dotacje na działania termomodernizacyjne. Istnieje możliwość rozbudowania audytu o elementy OZE, co zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia z danego programu. Proponujemy również wykonanie audytów efektywności energetycznej, w tym oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, pozwalającego na osiągnięcie redukcji zużycia energii elektrycznej nawet o 80% i zwrot inwestycji w 2-3 lata,

  • Wobec ustawowego obowiązku posiadania przez gminy projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, opracowujemy dokumentację zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne,

  • Rozwijamy swoją działalność w zakresie prowadzenia szkoleń oraz konferencji z obszaru zagadnień związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii (OZE), podczas których zapoznajemy naszych odbiorców z możliwościami uzyskania środków finansowych z dotacji unijnych i krajowych,

  • Świadczymy usługi w zakresie wyceny i przekształcania spółek prawa handlowego, opracowywania biznes planów i studiów wykonalności, strategii rozwojowej i restrukturyzacji firm (w szczególności prawa handlowego), pozyskiwania finansowania (fundusze krajowe, unijne) realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych,

  • Oferujemy opracowanie specyfikacji i wykonanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie działań realizowanych np. w Programach Gospodarki Niskoemisyjnej oraz generowanie wymaganych raportów i wykresów. Stopniowo poszerzamy funkcjonalność swoich rozwiązań, dzięki czemu kontrola podejmowanych przez jednostki działań jest coraz bardziej efektywna. Ofertę kierujemy zarówno do pojedynczych podmiotów, gmin, jak i do obszarów metropolitarnych oraz związków gmin, co pozwala na większą integrację współpracujących jednostek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl