×
Energia elektryczna - optymalizacja kosztów

Przetargi na dostawy energii elektrycznej
Oferta skierowana jest zarówno do samorządów i ich jednostek organizacyjnych (stanowiących główny trzon naszych kontrahentów), jak i przedsiębiorstw chcących obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej bez konieczności przeprowadzania kosztownych inwestycji. Zakup energii elektrycznej na wolnym rynku daje możliwości uzyskania oszczędności na poziomie od 15% do ponad 50% w stosunku do cen cennikowych.

W celu maksymalizacji oszczędności na zakupie energii elektrycznej od 2011 roku organizujemy Grupy Zakupowe, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz spółki komunalne. Wspólne postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  W ramach współpracy:
 • Szacujemy zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • Szacujemy wartość przedmiotu zamówienia,
 • Sporządzamy opis przedmiotu zamówienia,
 • Opracowujemy kompletną Specyfikację Warunków Zamówienia,
 • Doradzamy w całym procesie zmierzającym do udzielenia zamówienia,
 • Nadzorujemy proces zmiany sprzedawcy.

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są zarówno na zlecenie indywidualnych zamawiających, jak i grup zakupowych. Od 2011r. sukcesywnie poszerzamy krąg naszych kontrahentów.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem współpracujących z nami instytucji i przedsiębiorstw - Zaufali nam.

  Audyt parametrów dystrybucji energii elektrycznej
  W celu obniżenia kosztów przesyłu energii elektrycznej oferujemy wykonanie Audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej, obejmującego:
 • Sprawdzenie parametrów umów i dotychczasowych rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej,
 • Określenie optymalnej mocy umownej,
 • Dobór grupy taryfowej uwzględniający charakterystykę zużycia w poszczególnych punktach poboru,
 • Zalecenia dotyczące kompensacji mocy biernej.

Po przeprowadzeniu audytu sporządzamy Raport zawierający m.in. zalecenia dotyczące zmiany parametrów technicznych i handlowych umów. Od 2010r. wykonaliśmy ponad 3 tysiące takich analiz. W wyniku wdrożenia zalecanych zmian nasi kontrahenci osiągnęli istotne oszczędności w stosunku do dotychczasowych kosztów. Audyt parametrów dystrybucji energii elektrycznej stanowić może samoistne zlecenie lub może poprzedzać procedurę zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku.

Uwaga: w związku ze zmianami wprowadzonymi przez OSD w IRiESD oraz Taryfach wskazana jest okresowa aktualizacja uprzednio wykonanych audytów.

Gaz ziemny – optymalizacja kosztów

Oferta skierowana jest zarówno do samorządów i ich jednostek organizacyjnych (stanowiących główny trzon naszych kontrahentów), jak i pozostałych przedsiębiorstw czy instytucji chcących obniżyć koszty zakupu gazu bez konieczności przeprowadzania kosztownych inwestycji.

W 2016r. poszerzyliśmy ofertę dla odbiorców instytucjonalnych o grupowe postępowania na zakup gazu ziemnego wysokometanowego. Ze względu na utrzymywane przez właścicieli sieci gazowych ograniczenia, zakupem gazu ziemnego na wolnym rynku objęci są na razie tylko odbiorcy przyłączeni do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

  W ramach współpracy:
 • Szacujemy zapotrzebowanie na paliwo gazowe,
 • Szacujemy wartość przedmiotu zamówienia,
 • Sporządzamy opis przedmiotu zamówienia,
 • Opracowujemy kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Doradzamy w całym procesie zmierzającym do udzielenia zamówienia,
 • Nadzorujemy proces zmiany sprzedawcy.

Sukcesywnie poszerzamy krąg naszych kontrahentów oraz liczbę Grup Zakupowych. W latach 2016/2017 zorganizowaliśmy 17 grupowych postępowań na kompleksowe dostawy gazu ziemnego.

W roku bieżącym kontynuujemy organizację Grup Zakupowych.

Zachęcamy do zapoznania się z Referencjami.

Planowanie środowiskowe

Planowanie środowiskowe
Opracowujemy szereg programów środowiskowych, których posiadanie przez jednostkę stanowi często podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów z RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ lub innych środków UE, EOG, czy też Funduszu Szwajcarskiego.

Lokalne i Gminne Programy Rewitalizacji – dokument, w którym zostaje przeprowadzona diagnoza danego obszaru, w celu wyznaczenia terenów zdegradowanych oraz zaproponowania naprawczych działań rewitalizacyjnych.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument planistyczny, w którym przedstawiane są działania umożliwiające osiągnięcie celów wyznaczonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE. Oferujemy sporządzenie kompletnego opracowania lub aktualizacji dokumentów istniejących, a także przygotowanie sprawozdań z realizacji tych Planów.

Programy Mobilności Transportowej – dokument wyznacza cele i działania w zakresie polityki transportowej. Opracowywany jest jako samodzielny dokument lub stanowi suplement planu gospodarki niskoemisyjnej.

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji – w ramach opracowania przeprowadza się szczegółową ankietyzację gospodarstw domowych pod kątem emisji substancji szkodliwych, a następnie wskazuje działania naprawcze i sposoby ich finansowania.

Programy Ochrony Środowiska – opracowania wykonywane - zgodnie z ustawą o ochronie środowiska - w celu dokonania oceny aktualnego stanu środowiska i wyznaczenia kierunków jego ochrony.

Systemy monitoringu wdrażania programów – systemy informatyczne, które umożliwiają monitoring stopnia realizacji działań przewidzianych w programach oraz generowanie raportów zbiorczych z wdrażania programów.

Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

Gmina realizuje zadanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z programem ochrony powietrza. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie realizowane jest zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Do obowiązków wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

  Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:
 • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 • Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 • Zakres współpracy z innymi gminami.

Plan powinien zawierać propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zadań, a także przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz wskazywać źródło ich finansowania.

Opracowujemy projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz uzgadniamy je z właściwymi organami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zachęcamy do zapoznania się z Referencjami.

Konferencje i szkolenia

Organizujemy wydarzenia z zakresu ochrony środowiska, energetyki, pozyskiwania dofinansowań z RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ lub innych środków UE, EOG, Funduszu Szwajcarskiego. Przykładowo w październiku 2017r. zorganizowaliśmy w Złotowie konferencję „Efektywność energetyczna w praktyce samorządów”, w której uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz mieszkańców.

Oferujemy kompleksową obsługę ze strony zespołu organizacyjnego, przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz wsparcie na każdym etapie konferencji, szkolenia, czy wyjazdu. Kontakty nawiązane z przedstawicielami firm, instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają nam zaproszenie prelegentów posiadających właściwą wiedzę, którzy w sposób interesujący prezentują omawiane zagadnienia.

Zachęcamy do współuczestnictwa w działaniach edukacyjnych z zakresu ekologii. Działania informacyjno- promocyjne kierujemy do mieszkańców powiatów, miast i gmin, którzy w codziennym postępowaniu mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Priorytetem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez debaty, konkursy i spotkania z lekarzami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami różnych instytucji, np. WFOŚiGW. Przykładem mogą być prowadzone od 2015 roku działania informacyjno-edukacyjne na terenie Miasta Grudziądza, w ramach programu pn. „Poprawa jakości powietrza, część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W ramach działania zorganizowaliśmy m.in. konkurs dla uczniów grudziądzkich szkół średnich pn. „Jak można wykorzystać OZE i być efektywnym w domu/mieszkaniu”, wystawę „Niska emisja i sposoby na poprawę sytuacji” oraz cykl spotkań z mieszkańcami.

Usługi finansowe, analizy i opracowania

Studium wykonalności projektów – przeprowadzamy analizę inwestycji objętej projektem, a następnie dokonujemy oceny wraz ze wskazaniem korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z działaniami prowadzonymi w ramach projektu. Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową umożliwia staranie się o pozyskanie środków finansowych na planowane projekty.
Opracowujemy wnioski aplikacyjne o dofinansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokonujemy wyceny przedsiębiorstw poprzez określenie wartości akcji lub udziałów. Specjalizujemy się w wycenie spółek sportowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowujemy audyty energetyczne obiektów wraz z analizą efektywności energetycznej oraz sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej. Oferujemy rozbudowanie przeprowadzanych audytów o elementy OZE, co zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Uczestniczymy w organizacji klastrów energii – klaster energii, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, stanowi porozumienie osób, instytucji lub jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią OZE lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV. Oferujemy pomoc w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do utworzenia klastrów oraz koordynowanie funkcjonowania klastra w pierwszym okresie jego działalności.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl