×
Komunikacja z akcjonariuszami

Rok 2022

30 maj 2022r.

  Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy


  Zarząd Spółki pod firmą Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000107024) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2022r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Rewers-Wyka, w Bydgoszczy ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego ZWZA.

 • Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności WZA do podejmowania uchwał.

 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021, na który składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

 • Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
  • Rozliczenia wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
  • Udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok,
  • Udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
  • Wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną roczną kadencję.
  • Zmiany Statutu Spółki.
  • Uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  • Rozwiązania kapitału rezerwowego.

 • Zakończenie ZWZA.

Rok 2020

30 wrzesień 2020r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy do złożenia akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. (dalej „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Po dniu 01 marca 2021r. akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
Po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższym zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji. Akcje należy złożyć Spółce pod adresem Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4c. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Prezes Zarządu
Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.

Andrzej Maciejewski

21 maj 2020r.

  Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia


  Zarząd Spółki pod firmą Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000107024) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Monika Gutmańska-Pawłowska, w Bydgoszczy ul. Wełniany Rynek 2, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • Wybór Przewodniczącego ZWZA.

 • Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019, na który składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

 • Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną roczną kadencję.

 • Zmiana Statutu Spółki.

 • Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 • Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • Rozliczenia wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • Udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  • Udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

 • Zakończenie ZWZA.
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl