Pomorska Grupa Konsultingowa SA
Strona główna
Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy działa na rynku usług doradczych od 1994 roku.
Spółka specjalizuje się w dokonywaniu ocen standingu firm i samorządów, wycenie aktywów, przekształcaniu spółek prawa handlowego, opracowywaniu biznes planów i studiów wykonalności, opracowywaniu strategii rozwojowej i restrukturyzacji firm (w szczególności spółek prawa handlowego). Istotnym obszarem działalności Spółki jest udział w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków UE i EOG.
  W 2009 roku w ramach struktury Spółki utworzony został pion specjalizujący się w doradztwie z zakresu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w ramach, którego PGK S.A.:
 • organizuje Grupy Zakupowe jednostek samorządu terytorialnego w celu udzielenia wspólnego zamówienia na dostawy energii elektrycznej w trybie Art.16 Pzp,
  PGK SA uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzeniu indywidualnych i grupowych zakupów:
  Lata 2011/2012 – 58 postępowań
  Rok 2013 - 39 - postępowań
  Rok 2014 - 35 - postępowań
 • przeprowadza audyty parametrów dystrybucji energii elektrycznej w celu ich optymalizacji,
 • przygotowuje procedurę zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej w trybie przewidzianym ustawą Pzp (zakup z wolnej ręki),
 • koordynuje procedurę zmiany sprzedawcy.
Od 2011 r. Spółka wspiera jednostki samorządu terytorialnego w procesie obowiązkowego opracowywania i uzgadniania projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przygotowując m.in. projekty założeń do planu.
Od 2012 roku, w związku z procesem wdrażania nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. opracowuje na zlecenie gmin m.in. koncepcje gospodarowania odpadami oraz modele biznesowe składowania i ich utylizacji.
W 2013r. PGK SA podjęła współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pozyskania z NFOŚiGW środków w ramach IX osi priorytetu POIiŚ, Działanie 9.3 oraz sporządzania kompletnych Planów gospodarki niskoemisyjnej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.
Prezes Zarządu
Andrzej Maciejewski