×

Pomorska Grupa Konsultingowa
Spółka Akcyjna

na rynku usług doradczych funkcjonuje od 1994 roku. Wieloletnie doświadczenie oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają obsługę na najwyższym poziomie. Realizowane projekty dedykowane są przede wszystkim dla sektora publicznego.

Energia elektryczna - optymalizacja
kosztów

W celu maksymalizacji oszczędności na zakupie energii elektrycznej organizujemy Grupy Zakupowe, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz spółki komunalne. Zakup energii na wolnym rynku daje możliwości uzyskania znacznych oszczędności.

Gaz ziemny – optymalizacja
kosztów

W 2016r. poszerzyliśmy ofertę dla odbiorców instytucjonalnych o grupowe postępowania na zakup gazu ziemnego. Ze względu na utrzymywane przez właścicieli sieci gazowych ograniczenia, zakupem gazu ziemnego na wolnym rynku objęci są na razie tylko odbiorcy przyłączeni do sieci PSG sp. z o.o.

Planowanie środowiskowe

Opracowujemy szereg programów środowiskowych, których posiadanie przez jednostkę stanowi często podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych oraz środków UE, EOG, czy też Funduszu Szwajcarskiego. Opracowujemy systemy monitoringu wdrażania programów.

Plany zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe

Opracowujemy projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz uzgadniamy je z właściwymi organami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, i aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata.

Konferencje i szkolenia

Organizujemy wydarzenia z zakresu ochrony środowiska, energetyki, pozyskiwania środków z RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ lub UE, EOG, Funduszu Szwajcarskiego. Oferujemy kompleksową obsługę, przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz wsparcie na każdym etapie konferencji, szkolenia.

Usługi finansowe,
analizy i opracowania

Przeprowadzamy analizę inwestycji i dokonujemy oceny ze wskazaniem korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z działaniami prowadzonymi w ramach projektu. Opracowujemy audyty energetyczne obiektów wraz z analizą efektywności energetycznej, sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl