×

Pomorska Grupa Konsultingowa
Spółka Akcyjna

na rynku usług doradczych funkcjonuje od 1994 roku. Wieloletnie doświadczenie oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają obsługę na najwyższym poziomie. Realizowane projekty dedykowane są przede wszystkim dla sektora publicznego.

Energia elektryczna - optymalizacja
kosztów

W celu maksymalizacji oszczędności na zakupie energii elektrycznej organizujemy Grupy Zakupowe, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz spółki komunalne. Zakup energii na wolnym rynku daje możliwości uzyskania znacznych oszczędności.

Gaz ziemny – optymalizacja
kosztów

W 2016r. poszerzyliśmy ofertę dla odbiorców instytucjonalnych o grupowe postępowania na zakup gazu ziemnego. Ze względu na utrzymywane przez właścicieli sieci gazowych ograniczenia, zakupem gazu ziemnego na wolnym rynku objęci są na razie tylko odbiorcy przyłączeni do sieci PSG sp. z o.o.

Planowanie środowiskowe

Opracowujemy szereg programów środowiskowych, których posiadanie przez jednostkę stanowi często podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych oraz środków UE, EOG, czy też Funduszu Szwajcarskiego. Opracowujemy systemy monitoringu wdrażania programów.

Plany zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe

Opracowujemy projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz uzgadniamy je z właściwymi organami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, i aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata.

Konferencje i szkolenia

Organizujemy wydarzenia z zakresu ochrony środowiska, energetyki, pozyskiwania środków z RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ lub UE, EOG, Funduszu Szwajcarskiego. Oferujemy kompleksową obsługę, przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz wsparcie na każdym etapie konferencji, szkolenia.

Usługi finansowe,
analizy i opracowania

Przeprowadzamy analizę inwestycji i dokonujemy oceny ze wskazaniem korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z działaniami prowadzonymi w ramach projektu. Opracowujemy audyty energetyczne obiektów wraz z analizą efektywności energetycznej, sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl