×
02 sierpień 2019r. DOK_0005
OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO UPRAWNIAJĄCE DO UTRZYMANIA CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POZIOMIE CENY Z DNIA 30.06.2018r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ!

W wyniku kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 28.12.2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydłużony został termin na złożenie oświadczenia uprawniającego do uzyskania rekompensaty w związku z podwyżką cen energii.

    Odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,

  • szpitalami,

  • jednostkami sektora finansów publicznych,

  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

winni złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest obecnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej, umowy rezerwowej) oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego.
Oświadczenie stanowić będzie podstawę do ustalenia uprawnienia do utrzymania w drugim półroczu 2019 ceny energii elektrycznej na poziomie ceny z dnia 30.06.2018 r.

Oświadczenia należy składać do 13 sierpnia 2019r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Niezłożenie oświadczenia w terminie ustawowym spowoduje utratę uprawnienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Energii zamieszczonymi na stronie Ministerstwa do rekompensaty uprawnione są również fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne szkoły, kościoły (parafie) i związki wyznaniowe oraz rolnicy.

Na stronie zamieszczono również najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami Ministra.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl