×
27 grudzień 2023r. DOK_0023
Zamrożenie cen energii elektrycznej do 30 czerwca 2024r.

W dniu 22 grudnia 2023r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2760) opublikowana została ustawa z dnia 07 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.

  Ustawa nowelizuje m.in. ustawy:
 • z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i 1785)
 • z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn.zm.)
 • z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785)
 • dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 i 1693).

  Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku:

 • Na mocy ustawy z dnia 07.12.2023r. przedłużony został - do dnia 30.06.2024r. - okres obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczna, która wynosi 698 zł/MWh netto (cena zawiera podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh)

 • W Art. 3 dodano ust.11 w brzmieniu
  W przypadku gdy cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy albo z umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z odbiorcą uprawnionym jest niższa niż cena maksymalna, podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym tę niższą cenę.”

 • W Art. 5 dodano ust. 6a w brzmieniu
  „Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024 r., nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 r.”.

 • Odbiorca, który do tej pory nie składał Oświadczenia, dla potrzeb stosowania stawki maksymalnej począwszy od dnia 01.01.2024r. [Art. 5 ust. 2 pkt 2] , winien złożyć oświadczenie do dnia 31.01.2024r. W przeciwnym wypadku ochrona obowiązywać będzie dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

 • Art.5 ust.7
  „W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na warunki stosowania wobec odbiorcy uprawnionego ceny maksymalnej odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian.”

Uwaga:
Krąg odbiorców uprawnionych – objętych ochroną – pozostaje bez zmian [Art.2 pkt 2].

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl