×
KONFERENCJA

fot. SGPS „Energie Cites”

fot. Miasto Bydgoszcz

fot. SGPS „Energie Cites”

fot. SGPS „Energie Cites”

29-30 październik 2019r. AKT_0570
Miasto Bydgoszcz. Konferencja Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gminy.

W dniach 29-30 października 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gmin”. Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez Panią Marię Wasiak - Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy oraz Pana Leszka Drogosz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Po powitaniu gość specjalny Pani Alis Daniela Torres przedstawiła założenia oraz cele Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii. Po krótkiej prezentacji nastąpiło oficjalne podpisanie deklaracji przystąpienia Bydgoszczy do Porozumienia. Deklarację podpisała Pani Maria Wasiak. Po uroczystym podpisaniu nastąpiła dalsza prelekcja, przedstawiciel Ministerstwa Energii przybliżył temat energetyki rozproszonej, skupiając się na klastrach energii i prosumentach. Następnie Pani Anna Jaskuła – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” przedstawiła plan działań na rzecz klimatu i energii (SECAP). Kolejne prelekcje dotyczyły zróżnicowanych względem siebie miast. Pierwszą był opis działań adaptacyjnych i mitygacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy przedstawiony przez Pana Leszka Drogosza - Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy. Druga natomiast przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - Pana Leszka Tabora dotyczyła wielokierunkowych działań Miasta i Gminy Sztum na rzecz ograniczenia emisji CO2. Pierwszy dzień konferencji zakończyła debata pt. „Zintegrowane działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz podniesienie świadomości mieszkańców w gminach” prowadzona przez Pana Romualda Meyera Dyrektora Zarządzającego, Prokurenta Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. Po zakończeniu debaty uczestnicy konferencji odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów ProNatura oraz w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.

Drugi dzień konferencji odbył się w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Tematem przewodnim pierwszej części wystąpień tego dnia było finansowanie efektywności energetycznej w Gminach. Prelekcje rozpoczął Pan Robert Kałuża Radca Ministra Departamentu PPP przybliżając temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody finansowania projektów modernizacyjnych. Następnie Pan Sławomir Kopyść członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówił nowe perspektywy finansowania UE poprzez regionalne programy wsparcia. Kolejna prelekcja dotyczyła Doradztwa Energetycznego oraz systemu wspierania działań z zakresu efektywności energetycznej i OZE – Pani Monika Pawłowicz Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Toruniu. Pierwsza część konferencji zakończyła się wystąpieniem Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Brodnicy, który omówił rolę banków w projektach inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną w gminach. Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część wystąpień o temacie przewodnim: „Efektywność energetyczna w gminie w praktyce”. Pan Mateusz Buza z Miasta Bydgoszcz oraz Pan Romuald Meyer z Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. omówili projekty z zakresu efektywności energetycznej realizowane w Mieście. Następnie Pan Tomasz Mania z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy poruszył tematykę Kosztów eksploatacji jako podstawowego problemu polskich miast i gmin ze strony praktycznej. Kolejni prelegenci poruszali tematy PPP. Pan Marcin Napierała omówił efekt energetyczny termomodernizacji i zarządzania ciepłem. Konferencja zakończyła się wystąpieniem Pana Mariusza Potockiego, który przedstawił Inwestycje fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl