×
29 lipiec 2019r. DOK_0004
USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 23 lipca 2019r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. z 2019, poz. 1369). Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 2538 ze zm.), dalej Ustawy „prądowej”

  Beneficjenci ustawy


  Na mocy Ustawy „prądowej” w roku 2019 obowiązują stawki za energię na poziomie stawek z dnia 30.06.2018r., przy czym

 • Stawki „zamrożone” w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. stosuje się do wszystkich odbiorców końcowych

 • Stawki „zamrożone” w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. stosuje się do nw. odbiorców końcowych:
  • pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zużywających energię elektryczną na potrzeby (dotyczy grupy taryfowej G):
   • gospodarstw domowych,
   • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
   • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
   • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
   • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
   • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
   • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
   • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
   • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;

  • będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);

  • będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);

  • będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

  • będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

  • pod warunkiem, że odbiorcy opisani ppkt 2-5 złożyli stosowne oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ustawy.

 • Pozostali odbiorcy końcowi, którzy nie spełniają kryteriów opisanych w pkt.2. (z wyłączeniem podmiotów wykonujących działalność określoną w art. 7 ust. 4b Ustawy „prądowej”), będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii za okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. poprzez złożenie stosownego wniosku do zarządcy rozliczeń. Dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.3)) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).”

  Dokumentowanie stawki


  Rozporządzenie Ministra Energii reguluje zarówno sposób ustalenia ceny energii, jak i dokumentowanie przez odbiorcę stawki obowiązującej w dniu 30.06.2018r. z uwzględnieniem różnych stanów prawnych, np.:
 • kontynuacja dostaw przez tego samego sprzedawcę
 • zmiana sprzedawcy
 • zmiana sprzedawcy z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
 • zakup energii w ramach dostaw rezerwowych
 • włączenie do eksploatacji nowego punktu
 • zmiana grupy taryfowej.
  Sprzedawca energii w terminie 7 dni od wejścia w życie Rozporządzenia zobowiązany jest wezwać odbiorców (w stosunku do których nie posiada informacji o stosowanej 30.06.2018r. cenie) do złożenia, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania:
 • dokumentów (np. umowa) wraz z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b Rozporządzenia – dotyczy: zakup w trybach przewidzianych ustawą Pzp
 • pisemnego potwierdzenia, w stosunku do punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, że w dniu 30 czerwca 2018 r. odbiorcę końcowego obowiązywały ceny ustalone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE, ze wskazaniem nazwy przedsiębiorstwa obrotu – dotyczy: taryfa G, gdy 30.06.2018r. stosowano stawki zgodnie z Taryfą zatwierdzoną na przez Prezesa URE
 • faktury, duplikatu faktury lub ich kopii – w stosunku do punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a Rozporządzenia – dotyczy innych przypadków niż opisane w pkt 1) i 2) powyżej.

W przypadku gdy odbiorca końcowy korzystał w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne, odbiorca ten w odpowiedzi na wezwanie przedsiębiorstwa obrotu przedstawi dodatkowo pisemne potwierdzenie, że w dniu 30 czerwca 2018 r. korzystał z usług takiego sprzedawcy.

Zgodnie z treścią §16 Rozporządzenia ust. 7 pkt 2 lit.b odbiorcy, którzy w roku 2019 nabywali/nabywają energię po wcześniejszym przeprowadzeniu procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie obowiązującej w dniu 30.06.2018r. stawki, będą mogli przedłożyć dokumenty (np. umowę na dostawę energii) zawierające ceny i stawki opłat za energię obowiązujące w dniu 30.06.2018r. wraz z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl