×
25 maj 2018r. DOK_0001
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 345 60 81, adres e-mail: biuro@pgksa.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z Pomorską Grupą Konsultingową SA w następujący sposób: listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), e), f) w celu realizacji usług świadczonych przez PGK SA, dochodzenia możliwych roszczeń oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa, innym zewnętrznym podmiotom wspierającym PGK SA w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z w ramach realizacji umów, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z PGK SA i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  • dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  • wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją umów,
  • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl