Pomorska Grupa Konsultingowa SA
Plany gospodarki niskoemisyjnej
  Plany gospodarki niskoemisyjnej będą stanowić podstawę do ubiegania się o środki UE w perspektywie obejmującej lata 2014 – 2020. Plany te mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 roku,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 15%,
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20% w stosunku do BAU (business as usual) na 2020 rok.
  NFOŚiGW w ramach Działania 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, z zastrzeżeniem §1 ust. 1 pkt 3, może wesprzeć dofinansowaniem w wysokości do 85% działania polegające na:
 • opracowaniu, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej, bądź przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),
 • stworzeniu w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • szkoleniu dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • informacji i promocji dotyczącej udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów,
 • opracowaniu elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń),
 • przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. oferuje wykonanie pełnego zakresu opracowań objętych konkursem, w tym opracowanie wniosku o dofinansowanie, który należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2013 roku w NFOŚiGW w Warszawie.
Realizacja projektów – opracowywanie planów oraz pozostałe wymienione wyżej zadania będą realizowane przez gminy w okresie do połowy 2015 roku.
Dobrze wykonany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w perspektywie do 2020 roku powinien stać się dla Gminy jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym, który będzie obejmować wszystkie zjawiska środowiskowe w obrębie całej gminy. Plan ten spełni swoją rolę tylko w przypadku ścisłej korelacji z miejscowym planem zagospodarowania, strategią rozwoju gminy, czy też planem zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną.