Pomorska Grupa Konsultingowa SA
Usługi finansowe, analizy i opracowania
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. specjalizuje się w dokonywaniu ocen standingu firm i samorządów, wycenie aktywów, przekształcaniu spółek prawa handlowego, opracowywaniu biznes planów i studiów wykonalności projektów, opracowywaniu strategii rozwojowej firm oraz doradztwie w zarządzaniu operatywnym, restrukturyzacji firm (w szczególności spółek prawa handlowego). Istotnym obszarem działalności Spółki jest udział w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków UE i EOG
  Do udanych – zakończonych sukcesem aplikacji opracowanych przez Spółkę lub z udziałem Spółki można zaliczyć:
 • Pozyskanie dofinansowania procesu delokalizacji firmy Backerei Dalhoff Polska spółka z o.o. z funduszy przedakcesyjnych na kwotę 3.500.000 PLN w latach 2003-2004.
 • Pozyskanie finansowania dla MD Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65 na finansowanie budowy instalacji do odzyskiwania aminy z koksiku. Zadanie zrealizowano w latach 2004 – 2005 w oparciu o źródła finansowania:
  • Emisja obligacji wieloletnich na łączną kwotę 1.800.000,00 PLN,
  • Kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie w kwocie 8.600.000,00 PLN,
  • Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.500.000,00 PLN.
 • Pozyskanie finansowania, nadzór nad realizacją i rozliczenie projektu Bydgoskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. Projekt realizowany był w latach 2006-2008 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.3. Całkowita wartość projektu wyniosła 21.063.866,73 zł, z czego Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.863.524,41 PLN.
 • Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa V. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w latach 2009-2011. Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu Państwa – 16.652.593,29 PLN.
 • Pozyskanie dofinansowania dla Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwa „Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw”. Realizacja projektu odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa V. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Całkowita wartość projektu 3.790.975,62 PLN, z tego wartość dofinansowania 1.491.797,00 PLN.
 • Pozyskanie finansowania dla Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa V. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na realizację projektu „Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z o.o.”. Wartość dofinansowania 900.000 PLN – projekt jest w trakcie realizacji.
 • Pozyskanie finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.666.730,00 PLN w formie pożyczki 7-letniej umarzanej w 40% po osiągnięciu efektu ekologicznego dla CORIMP sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „CORIMP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – projekt jest w trakcie realizacji.
 • Zachęcamy do zapoznania się z Referencjami.