30 marzec 2017r. – Konferencja w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
W dniu 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 odbyła się Konferencja pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” realizowana w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Z racji przystąpienia Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” w poczet członków wspierających, odbyliśmy dużo interesujących spotkań na stoisku z przedstawicielami gmin, Zespołem Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innymi zainteresowanymi tematyką konferencji.