12 październik 2016r. – Chojnicka Grupa Zakupowa
W dniu 12 października br. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej – Starostwie Powiatowym w Chojnicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2018r. Po raz kolejny Powiat Chojnicki jako upoważniony Zamawiający w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia, w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejszą ofertę, zarówno na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów (część I zamówienia) oraz na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (część II zamówienia), złożyła firma Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.