02 wrzesień 2016r. - Gryficka Grupa Zakupowa – dostawy energii elektrycznej
W dniu 02 września 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej na rok 2017 w ramach grupy zakupowej.
Powiat Gryficki, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Gryfickiej Grupy Zakupowej, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 października 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.