27 sierpień 2016r. - Sławieńska Grupa Zakupowa – dostawy energii elektrycznej
W dniu 27 sierpnia 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
Miasto Sławno, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Grupy Zakupowej, wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Sławieńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.”
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05 października 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.