09 lipiec 2016r. - Tczewska Grupa Zakupowa
W dniu 09 lipca 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.
Powiat Tczewski, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Grupy Zakupowej, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Tczewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.11.2016 do 31.12.2017.”
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.