21 czerwiec 2016r. - Pleszewska Grupa Zakupowa
W dniu 21 czerwca 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.
Miasto i Gmina Pleszew, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Grupy Zakupowej, wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2017r.”
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02 sierpnia 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.