02 kwietnia 2015r – Grupa Zakupowa Lider Gmina Rogoźno
W dniu 02 kwietnia 2015r. do DUUE przesłane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej. Po publikacji kompletna dokumentacja przetargowa będzie dostępna na stronie Lidera – Gminy Rogóźno.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12 maja 2015r.