08 sierpień 2014r. – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Chełmża
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. przystąpiła do realizacji zadania polegającego na opracowaniu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Chełmża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla planu."
Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Mieście Chełmża. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.
Na opracowanie PGN Chełmża uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjne.
Szczegóły dotyczące projektu - tutaj