20 wrzesień 2013 r. – Łęczycka Grupa Zakupowa
W dniu 20 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Łęczyckiej Grupy Zakupowej, której liderem jest Gmina Miasto Łęczyca.
W skład Grupy Zakupowej wchodzą nw. jednostki samorządu terytorialnego działające w imieniu własnym oraz reprezentowanych jednostek i instytucji:
Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 30.10.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.