×
01 styczeń 2020r. DOK_0007
Komunikacja z akcjonariuszami

Rok 2020

  Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia


  Zarząd Spółki pod firmą Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000107024) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Monika Gutmańska-Pawłowska, w Bydgoszczy ul. Wełniany Rynek 2, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • Wybór Przewodniczącego ZWZA.

 • Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019, na który składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

 • Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną roczną kadencję.

 • Zmiana Statutu Spółki.

 • Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 • Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • Rozliczenia wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • Udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
  • Udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

 • Zakończenie ZWZA.
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl